Terapia poznawczo-behawioralna nigdy nie miała się tak dobrze jak dziś, w całej różnorodności form i bogactwie technik tzw. ,,trzeciej fali”, dzięki którym każdy może znaleźć dokładnie to, czego potrzebuje. Jakie rodzaje terapii przyniosła ze sobą trzecia fala? I czym w zasadzie były poprzednie dwie?

Pierwsza fala – początki terapii behawioralnej

Pierwsze metody terapii behawioralnej wprowadzane były ponad 80 lat temu. Oparto je na empirycznie potwierdzonych teoriach uczenia się, zgodnie z którymi wszelkich zachowań problemowych, przez które nie jesteśmy w stanie zdrowo funkcjonować, uczymy się w toku własnych, często traumatycznych doświadczeń i obserwacji. Owe zachowania opisywane są w kategoriach nawykowych wzmocnień, czyli automatycznych, wyuczonych reakcji na dane bodźce. Dobrym przykładem będzie tu chociażby zaburzenie stresu pourazowego (PTSD). W wyniku traumy dochodzi do skojarzenia przerażenia pochodzącego z sytuacji traumatycznej z jakimiś innymi bodźcami, które występowały w tym samym czasie, choć same w sobie w żaden sposób nie były opresyjne. Zgodnie z warunkowaniem klasycznym, lęk oraz stres pojawią się więc również w odpowiedzi na te neutralne bodźce, naturalnym jest więc reakcja unikania ich. Odpowiadająca im ulga tylko wzmacnia reakcje unikania, nie stanowi to jednak rozwiązania problemu ani rozładowania napięcia. W leczeniu takich zaburzeń wykorzystuje się chociażby mechanizm habituacji oraz ekspozycji na owe bodźce, dzięki czemu pacjent może na nowo oswajać się ze zdarzeniami traumatycznymi w bezpiecznych, terapeutycznych warunkach. Może równocześnie nauczyć się obniżać napięcie i stopniowo zmniejszać reakcje lęku i ucieczki, wypracowując zamiast nich bardziej adaptacyjne sposoby radzenia sobie.

Druga fala – odkrycie terapii poznawczej

Kolejnym etapem w rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej było dołączenie do terapii behawioralnej komponentu poznawczego, a więc zwrócenie uwagi na znaczenie (czy coś jest dla nas ważne, czy też zupełnie nieistotne), jakie nadajemy danemu bodźcowi.Wynikało to z dosyć przełomowego faktu – okazało się bowiem, że wpływ na procesy i schematy poznawcze (a więc na nasz sposób myślenia, nasze przekonania na temat świata i samego siebie), wiąże się również ze zmianą nie tylko na poziomie naszych emocji, ale również w dalszej konsekwencji – ze zmianą naszego zachowania. Terapia poznawcza jest od tego czasu z powodzeniem wykorzystywana w pracy nad zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, fobią społeczną, zaburzeniami lękowymi  czy zaburzeniami po stresie traumatycznym (PTSD). Praca nad zmianą dysfunkcyjnych przekonań oraz sposobów myślenia np. o samej traumie może bowiem przynieść prawdziwą emocjonalną ulgę, a także pomóc zmienić problemowe zachowania.

Nowe formy terapii poznawczo-behawioralnej – terapie ,,trzeciej fali”

Od około 10-15 lat powstają kolejne formy terapii poznawczo-behawioralnej, korzystającej z dorobku zarówno behawiorystów, jak i terapii poznawczej. Poniżej przedstawione zostały tylko niektóre spośród całego ogromu terapii trzeciej fali, obrazują one jednak, z jak różnorodnym i wartościowym światem mamy do czynienia.

  1. Terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness based cognitive therapy for depression MBCT) wywodzi się z technik kontemplacyjnych Dalekiego Wschodu. Dzięki niej możemy zwiększyć zdolność do ,,pozostawania w czasie obecnym”, doświadczania własnych emocji i odczuć z wnętrza ciała. Może być ona doskonałym wstępem do stosowania kolejnego rodzaju terapii, jakim jest ACT, omówionego w następnym punkcie.
  2. Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu (acceptance and commitment therapy – ACT) zakłada zwiększenie psychologicznej elastyczności i akceptacji. Oznacza to naukę świadomego skupiania się na chwili obecnej (ze świadomością wewnętrznych doznań i odczuć płynących z ciała, także tych przykrych) a także pełnego zaakceptowania naszych wartości, jak również konkretnych zachowań, pozwalających wcielać je w życie. Istnieją naukowe dowody na to, że ACT wpływa na poprawę obrazu własnego ciała oraz zmniejszenie objawów zaburzeń odżywiania, w tym jadłowstrętu psychicznego.
  3. Dialektyczna terapia behawioralna (dialectical behavior therapyDBT), kładąca nacisk na wypracowanie umiejętności regulowania emocji, jak również nauki zauważania i akceptacji dyskomfortu psychicznego, bez impulsywnych reakcji emocjonalnych. Podobnie jak ACT, opiera się na koncentracji na ,,tu i teraz” oraz ćwiczeniu uważności (mindfulness), prowadzących do zwiększania akceptacji rzeczywistości i własnych ograniczeń. Terapia ta powstała przede wszystkim z myślą o pacjentami z zaburzeniem typu borderline. Standardowa DBT trwa minimum 12 miesięcy, obejmując dwa spotkania w tygodniu.
  4. Na bazie terapii MBCT powstała również terapia obrazu ciała (Body Image Therapy – BAT), opierająca się na ekspozycji z użyciem luster, pozwalająca zgłębiać przekonania na temat własnego ciała, zwłaszcza w kontekście presji otoczenia, jak również wypracowywać bardziej pozytywny, akceptujący stosunek do niego.
  5. Trening umiejętności poznania społecznego (social cognitive and interaction trainingSCIT), ułatwiający rozpoznawanie emocji, eliminujący przypisywanie innym ludziom wrogich intencji czy wyciąganie pochopnych wniosków na ich temat. Dzięki niemu możemy także dogłębnie pojąć własne przekonania i pragnienia, rozumiejąc równocześnie, że mogą być one odmienne u innych ludzi.